معرفی سفیر یا نمایندگی
معافیت کفالت

معافیت کفالت

مشموليني که ادعاي کفالت پدر، مادر، خواهر و يا برادر صغير خود را دارند، مي توانند مدارک زير را پس از تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت، شخصاً و يا توسط وکيل رسمي خود به معاونت وظيفه عمومي ناجا واقع در ميدان سپاه در تهران تحويل، تا موضوع از سوی معاونت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.

 

 مدارک مورد نياز :

 1. تکمیل پرسشنامه تشکیل پرونده کنسولی. 
 2. تکمیل پرسشنامه رسيدگي به وضعيت پزشكي ويژه بستگان بيمار مشمول.
 3. تکميل پرسشنامه درخواست معافیت کفالت مبني بر تأييد وضعيت خانوادگي و صحت ادعاي مشمول که به امضاء سه نفر از بستگان وي رسيده باشد. *** در مواردي که فرد بستگاني در خارج از کشور ندارد، پس از امضاء مشمول، شهود مي توانند ضمن اعلام نسبت با مشمول، پرسشنامه را در ايران تکميل و به تأييد کلانتري محل رسانده و براي مشمول ارسال دارند و وي مي تواند با ساير مدارک به نمايندگي تحويل نمايند. بستگان درجه يک مشمول مي توانند استشهاديه و ساير مدارک را مستقيماً به بخش وظيفه عمومي واقع در ميدان سپاه تحويل دهند.
 4. اصل شناسنامه جديد پدر و مادر مشمول و فتوکپي از کليه صفحات، و يا گواهي فوت پدر و يا طلاق نامه مادر.
 5. اصل شناسنامه جديد خواهران و برادران مشمول و فتوکپي از کليه صفحات، و يا گواهي فوت.
 6. دو قطعه عکس جديد پدر و مادر مشمول،  4x3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي.
 7. اصل شناسنامه جديد همسر و يا همسران ديگر پدر و فتوکپي از کليه صفحات آن، و يا گواهي فوت آنها.
 8. اصل شناسنامه جديد مشمول و يک سري فتوکپي از کليه صفحات آن حتی صفحات سفید.
 9. هشت قطعه عکس جديد مشمول،  3x2 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده.
 10. اصل گذرنامه معتبر ايراني مشمول و يک سري فتوکپي کاملا خوانا  از تمام صفحات آن حتی صفحات سفید.
 11. اصل آخرين مدرک تحصيلي مشمولکه از سن 18 سالگی اخذ گردیده، تایید شده توسط (Prefettura)
 12. کارت شناسایی ملي.
 13. اصل و فتوکپي کلیه مدرک اقامتي مشمول.

 

لطفا توجه فرمایید:

" کلیه پرسشنامه های موجود در سامانه به صورت فایلpdf  بوده و قابلیت تکمیل آنلاین در محیط رایانه را دارند. لطفا پرسشنامه ها را دانلود و پس از تکمیل، چاپ و به ضمیمه مدارک مذکور ارائه نمایید.
برای مشاهده فرم ها حتما از نرم افزار 
"acrobat reader  استفاده نمایید.

 

 

راهنماي تكميل برگ درخواست معافيت كفالت و برگ تأييد درخواست معافيت ويژه مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور

 

الف- مشخصات مشمول:

1- مشمول با مراجعه به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران درخارج ‌از كشور، تقاضاي خود را براي بهره مندي از معافيت كفالت مطرح و پس‌از دريافت برگ درخواست معافيت ‌از نمايندگي، نسبت به درج مشخصات ‌سجلي، تحصيلي، اقامتي و ساير اطلاعات خواسته شده، در محل مربوط در پرسشنامه درخواست معافیت کفالت اقدام و با امضا و درج اثر انگشت آن را تاييد مي نمايد و متصدي امور كنسولي ضمن رويت اصل مدارك مانند شناسنامه، گذرنامه، مدرك تحصيلي، مدارك اقامتي و....، علاوه بر كنترل و تطبيق اطلاعات ثبت شده در فرم، اقامت مشمول در خارج از كشور را نيز احراز مي نمايد.

 

2- نوع معافيت كفالت، بر اساس ماده (44) قانون خدمت وظيفه عمومي مانند معافيت كفالت پدر 65 سال تمام، پدر بيماركمتر از 65 سال نيازمند مراقبت، مادر فاقد همسر، برادر صغير و... توسط مشمول و با راهنمايي متصدي امور كنسولي تعيين و در محل مربوط درج مي گردد.

3- عكس مشمول در محل مربوط بر روي  پرسشنامه درخواست معافیت کفالت الصاق و به مهر نمايندگي ممهور ميگردد.

 

ب- مشخصات بستگان مشمول :   

1- مشخصات‌كليه اعضاي خانواده ‌مشمول شامل پدر، مادر، برادران و خواهران (اعم از مجرد يا متاهل، تني ياناتني) به طور كامل و دقيق و برابر اطلاعات شناسنامه‌اي ‌توسط ‌مشمول در محل مربوط ‌در در پرسشنامه درخواست معافیت کفالت درج مي‌گردد و در صورتي كه مشمول متقاضي معافيت كفالت جد و يا جده باشد، علاوه بر درج مشخصات جد يا جده بايد مشخصات كليه فرزندان جد يا جده و مشخصات كليه نوه هاي آنان نيز در جدول مذكور درج گردد.

2- متصدي اموركنسولي ضمن رويت اصل شناسنامه‌هاي مربوط به بستگان مشمول، نسبت به كنترل و تطبيق اطلاعات ثبت شده در جدول اقدام خواهد كرد.

 

ج- مشخصات گواهان:

     سه نفر از بستگان مشمول با حضور در نمايندگي، ضمن درج مشخصات خود در محل مربوط در پرسشنامه درخواست معافیت کفالت ، صحت ادعاي مشمول در خصوص كفالت درخواستي را با امضا و درج اثر انگشت تاييد مي نمايند .متصدي امور كنسولي مي‌بايست نسبت به تفهيم مفاد ماده(60) قانون خدمت وظيفه عمومي در مورد مجازات شهادت كذب، گواهي خلاف واقع و مكتوم داشتن حقيقت به گواهان اقدام و آنان را نسبت به موضوع توجيه نمايد.

 

د- اظهاريه بستگان مشمول:

1-     هر يك ازبستگان مشمول ‌شامل ‌پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ ‌كه مقيم خارج ‌از كشور‌ بوده و مشمول حسب مورد تقاضاي كفالت آنان را دارد، با حضور در نمايندگي، حسب مورد رديف‌هاي 1 تا6 در قسمت مربوط در در پرسشنامه درخواست معافیت کفالت را علامت زده و با امضا و درج اثر انگشت آن را تاييد مي‌نمايند.

2- هر يك از بستگان مشمول (پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ) كه مشمول حسب‌ مورد‌ تقاضاي‌كفالت‌ آنان را دارد مي بايست براي احراز اقامت در خارج، رديف (7) را نيز تكميل نمايند.

 

 ر- گواهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران:

1- مشمول، بستگان‌ مشمول‌ مقيم خارج‌ و گواهان ‌مي‌بايست با حضور درنمايندگي و در حضور متصدي امور كنسولي ضمن تكميل فرم، اظهارات خود را با امضا و اثر انگشت تاييد نمايند.

2- متصدي ‌اموركنسولي مي‌بايست ‌ضمن رويت ‌و بررسي مدارك ‌هويتي‌اشخاص، ابتدا به ‌احراز هويت ‌مشمول ‌و گواهان و همچنين احراز هويت و حيات بستگان مشمول اطمينان حاصل نموده و مراتب را با درج امضا و مهر در محل مربوط گواهي نمايد. همچنين مي‌بايست يك قطعه عكس تمام رخ بستگان مشمول در محل مربوط در پرسشنامه درخواست معافیت کفالت الصاق و به مهر نمايندگي ممهور گردد.

3- مدارك مورد نياز به تناسب نوع معافيت كه بر اساس مندرجات دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي قابل تعيين است، از مشمول اخذ و كليه مدارك برابر با اصل شده و ممهور به مهر نمايندگي گردد.

4- پرونده متشكله پس از تكميل و تاييد مسئول نمايندگي، به اداره امور ايرانيان ارسال تا از آن طريق جهت اقدام لازم به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال گردد.

 

ملاحظات:

 1. در صورتي كه مشمول در خارج از كشور و بستگان وي كه مدعي كفالت آنان است در داخل كشور حضور داشته باشند نيازي به تكميل قسمت اظهاريه بستگان مشمول در در پرسشنامه درخواست معافیت کفالت نمي باشد و نمايندگي صرفاً رديف(1) قسمت گواهي را كه در مورد مشمول است تاييد و اقدامات بعدي را به عمل مي آورد.
 2. در صورتي كه مشمول در داخل كشور و بستگان وي كه مشمول مدعي كفالت آنان است در خارج از كشور سكونت داشته باشند، حسب مورد رديف هاي 1 تا 7 در قسمت اظهاريه در پرسشنامه درخواست معافیت کفالت توسط بستگان ذيربط تكميل و نمايندگي صرفاً رديف (2) قسمت گواهي را كه درمورد بستگان مشمول است تاييد و اقدامات بعدي را به عمل مي آورد.
 3. درصورتي كه مشمول و بستگان وي كه مدعي كفالت آنان‌است هر دو در خارج‌ از كشور سكونت ‌داشته باشند، كليه قسمت هاي در پرسشنامه درخواست معافیت کفالت حسب مورد تكميل مي گردد.
 4. با تكميل برگه ‌مذكور نيازي به صدور گواهي تجرد براي مادر، مادربزرگ و خواهر مشمول و همچنين گواهي قيد حيات براي ساير بستگان كه مشمول مدعي كفالت آنان است نمي باشد.
 5.  در صورتي كه مشمول در خارج از كشور سكونت داشته باشد، پيگيري امور مربوط توسط پدر و مادر بلامانع است ليكن پيگيري اقدامات توسط ساير اشخاص نيازمند ارائه وكالت نامه از سوي مشمول خواهد بود.
 6. در صورتي كه معافيت كفالت نيازمند اعلام نظر پزشكي مبني بر نيازمندي بستگان مشمول به مراقبت باشد و بستگان مشمول نيز مقيم خارج از كشور باشند، علاوه بر تكميل در پرسشنامه درخواست معافیت کفالت و ارسال مدارك مربوط به معافيت‌ كفالت، مي بايست پرسشنامه رسيدگي به وضعيت پزشكي ويژه بستگان بيمار مشمول توسط نمايندگي مجري معاينات پزشكي تكميل گرديده نيز به همراه مدارك پزشكي مربوط به بيماري، به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال گردد. (بستگان بيمار مشمول در صورت تمايل مي توانند به داخل كشور مراجعه و در شوراي پزشكي وظيفه عمومي مورد معاينه قرار گيرند.)

 

ملاحظات:

 • جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات سجلی، می توانید با آدرس رایانامه این بخش ارتباط برقرار فرمایید.

اداره امور سجلی      anagrafe@consolatoiran.it            Ufficio Anagrafe

 

امتیازدهی
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو