معرفی سفیر یا نمایندگی
اولویت های همکاری اقتصادی-تجاری با ایتالیا
نگاهی اجمالی به اقتصاد ایتالیا
 
ایتالیا با تولید ناخالص داخلی اسمی )پیوست یک( حدود 2144 میلیارد دالر در سال 2014 (و با لحاظ کردن
PPP-GDP حدود 2132 میلیارد دالر( هشتمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان )پس از آمریکا، ژاپن، آلمان،
چین، انگلستان، فرانسه و برزیل( و چهارمین قدرت اقتصادی اروپاست.
کمی بیش از 23 %ازتولید ناخالص داخلی این کشور از ارزش افزوده بخش صنعت حاصل میشود. که در این
بخش، بیشترین سهمها به ترتیب مربوط به فلزات پایه و مصنوعات فلزی )به استثناء ماشین آالت صنعتی(، تولید
ماشین االت و تجهیزات، محصوالت خوراکی و نوشیدنیها، منسوجات، پوشاک چرم و محصوالت مرتبط،الستیک و
مصنوعات پالستیکی، تجهیزات حمل و نقل، چوب و محصوالت کاغذی، تجهیزات الکتریکی، محصوالت شیمیایی،
مواد دارویی است )پیوست2)
براساس آخرین گزارش )پیوست 3 )OECD که در سال 2013 منتشر شده است، در سال 2009حدود4 %ارزش
افزوده کل صادرات جهان توسط ایتالیا جذب شده است)پیوست 4 .)همچنین ایتالیاپنجمین صادرکننده تولیدات
صنعتی پس ازآمریکا، آلمان، چین و ژاپن است )پیوست5)
 
*******
ادامه در فایل پیوست...
   دانلود : اولویت_های_همکاری_با_ایتالیا.pdf           حجم فایل 1596 KB
رواديد الكترونيك | ارتباط با ما | ایران و ایتالیا |  وزارت امورخارجه | نقشه سایت | جستجو